Zaproszenie do złożenia oferty - szacowanie wartości badania opraw oświetlenia awaryjnego

LOGON S.A. w związku z rozpoczęciem procedury wyboru wykonawcy do realizacji usługi badawczo- rozwojowej zwraca się z prośbą o szacowaną wartość zamówienia dla usługi polegającej na badaniu oprawy oświetleniowej do oświetlenia awaryjnego na zgodność z normami PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-2-22 oraz wydania świadectwa dopuszczenia wyrobu do użytkowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z póż. zm.). Po oszacowaniu wartości zamówienia Zamawiający podejmie właściwą procedurę realizacji zamówień w oparciu o zasadę konkurencyjności lub rozeznania rynku.

 

Szczegóły w formularzu szacowania wartości zamówienia.

Oczekujemy na szacunkowa wartości zamówienia do dnia 25.01.2018 roku do godziny 11.